امور پرورشی

فعالیت های پرورشی دبستان های هشتبندی از اهمیت و اولویت های این موسسه می باشد که در قالب اجرای بخشنامه های کشوری،منطقه ای،استانی،شهرستانی و مدرسه ای برگزار می گردد. ارتباط بسیار نزدیک دانش آموزان با مسئولین این امر و مشارکت در فعالیت ها از نقاط قوت آن می باشد. انجام فعالیت ها توسط دانش آموزان به صورت مجازی در کانال امور پرورشی و حضوری در مدرسه می باشد. تمامی فعالیت ها در جلسات هفتگی و ماهانه بررسی و پس از تصویب در شورای تهران اجرا می گردد. پشتیبانی و هدایت فعالیت ها توسط معاونین پرورشی زیر نظر سرکار خانم جلالی انجام می گیرد.

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید