لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 464

برندگان مسابقه شماره( 464) 
           ( 1400/08/13)

  نازنین دخترم زینب مرادی  
.        کلاس چهارم   ،  دبستان
.  امام حسن مجتبی   علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم امیر علی رئوفی     
.       کلاس پنجم   ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.        هزاران آفرین 
     زینب خانم 
    آقا امیرعلی  گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 463

برندگان مسابقه شماره( 463) 
           ( 1400/08/12)

  نازنین دخترم معصومه مرادی  
.        کلاس اول  ،  دبستان
.  امام حسن مجتبی   علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم آرمان مرادی    
.       کلاس سوم    ، دبستان 
.  امام حسن مجتبی  علیه السلام
.        هزاران آفرین 
      معصومه خانم 
    آقا آرمان گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان میابقه 462

برندگان مسابقه شماره( 462) 
           ( 1400/08/11)

  نازنین دخترم زهرا حیدری  
.        کلاس ششم  ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم محمد طاها یار احمدی   
.       کلاس پنجم    ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.      هزاران آفرین 
      زهرا  خانم 
    آقا محمد طاها گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 461

برندگان مسابقه شماره( 461) 
           ( 1400/08/10)

  نازنین دخترم نرجس پور محمدی  
.        کلاس اول ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم آرمان مرادی  
.       کلاس  سوم   ، دبستان 
.  امام حسن مجتبی  علیه السلام
.        هزاران آفرین 
      نرجس   خانم 
    آقا آرمان  گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 460

برندگان مسابقه شماره( 460) 
           ( 1400/08/09)

  نازنین دخترم مرضیه حقیقی 
.        کلاس ششم،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم علی اصغر عزیزی  
.       کلاس  چهارم  ، دبستان 
.  امام زین العابدین   علیه السلام
.        هزاران آفرین 
      مرضیه  خانم 
    آقاعلی اصغر گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 459

برندگان مسابقه شماره( 459) 
           ( 1400/08/08)

  نازنین دخترم رزمینا ازادی   
.        کلاس سوم  ،  دبستان
.  امام زین العابدین علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم ابوالفضل سهرابی 
.       کلاس اول   ، دبستان 
.  امام حسن مجتبی  علیه السلام
.        هزاران آفرین 
       رزمینا  خانم 
   آقا ابوالفضل گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 458

برنده مسابقه شماره( 458) 
           ( 1400/08/06)

 
.    پسر گلم محمد طاها یار احمدی   
.       کلاس پنجم    ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.       هزاران آفرین 
      
  آقا محمد طاها  گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 457

برندگان مسابقه شماره( 457) 
           ( 1400/08/05)

  نازنین دخترم زینب رئوفی
.          {عبدالرسول }    
.      کلاس اول ،  دبستان
.  امام زین العابدین علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم آریا زارعی  
.       کلاس اول   ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.   هزاران آفرین 
     زینب  خانم 
    آقا آریا  گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 78 عمومی

.      عمومی 
      برنده مسابقه شماره  (78)،    
           (1400/08/07)

.   همکار گرامی سرکار خانم شجاعی 
.   آموزگار پایه پنجم
.                            
.دبستان امام زین العابدین علیه السلام 

.برنده جایزه پانصد هزار ریالی


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 456

برندگان مسابقه شماره( 456) 
           ( 1400/08/04)

  نازنین دخترم زینب مرادی    
.    کلاس چهارم  ،  دبستان
.  امام حسن مجتبی  علیه السلام
.        و
.    پسر گلم علی اصغر عزیزی  
.     کلاس چهارم   ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.   هزاران آفرین 
   زینب  خانم 
   آقا علی اصغر  گل


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 455

برندگان مسابقه شماره( 455) 
           ( 1400/08/03)

  نازنین دخترم معصومه سوار پور   
.        کلاس دوم  ،  دبستان
.  امام حسن مجتبی  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم امیرعلی میرکی 
.       کلاس اول  ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.  هزاران آفرین 
    معصومه خانم 
  آقا امیر علی  گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 454

برندگان مسابقه شماره( 454) 
           ( 1400/08/02)

  نازنین دخترم زهرا حیدری    
.    کلاس ششم ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.          و
.    پسر گلم امیر علی رئوفی 
.    کلاس پنجم  ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.  هزاران آفرین 
   زهرا خانم 
 آقا امیر علی  گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 453

برندگان مسابقه شماره( 453) 
           ( 1400/08/01)

  نازنین دخترم سارا یار احمدی     
.     کلاس سوم   ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.            و
.    پسر گلم محمد صالح عزیزی 
.      کلاس دوم   ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.    هزاران آفرین 
     ساراخانم 
  آقا محمد صالح گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 452

برندگان مسابقه شماره( 452) 
           ( 1400/07/29)

  نازنین دخترم نازنین زهرا عسکری      
.   کلاس پنجم   ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.        و
.    پسر گلم علیرضا حیدری  
.   کلاس چهارم   ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.  هزاران آفرین 
   نازنین زهرا خانم 
   آقا علی اصغر گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 451

برندگان مسابقه شماره( 451) 
           ( 1400/07/28)
  نازنین دخترم فاطمه خاکساری      
.    کلاس سوم   ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.    و
.  پسر گلم علی نیکبختی  
.    کلاس دوم    ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.   هزاران آفرین 
    فاطمه خانم 
  علی آقا گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 450

برندگان مسابقه شماره( 450) 
           ( 1400/07/27)

  نازنین دخترم فاطمه زهرا عزیزی     
.        کلاس ششم   ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم علی اصغر عزیزی    
.       کلاس چهارم   ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.       هزاران آفرین 
    فاطمه زهرا خانم
    آقا علی اصغر گل


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 449

برندگان مسابقه شماره( 449) 
           ( 1400/07/26)

  نازنین دخترم سارا یار احمدی     
.        کلاس سوم   ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.             و
.    پسر گلم محمد رضا خاتمی    
.     کلاس دوم  ، دبستان 
.  امام حسن مجتبی علیه السلام
.   هزاران آفرین 
    سارا  خانم 
   آقا محمد رضا  گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 448

برندگان مسابقه شماره( 448) 
           ( 1400/07/25)

  نازنین دخترم زهرا حیدری    
.        کلاس ششم  ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم ابوالفضل رضایی    
.       کلاس  ششم    ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.  هزاران آفرین 
     زهرا خانم 
    آقا ابوالفضل گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 448

برندگان مسابقه شماره( 448) 
           ( 1400/07/25)

  نازنین دخترم زهرا حیدری    
.        کلاس ششم  ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم ابوالفضل رضایی    
.       کلاس  ششم    ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.  هزاران آفرین 
     زهرا خانم 
    آقا ابوالفضل گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 447

برندگان مسابقه شماره( 447) 
           ( 1400/07/24)

  نازنین دخترم نرجس پور محمدی    
.        کلاس اول ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم امیر علی  سهرابی   
.       کلاس  اول    ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.      هزاران آفرین 
     نرجس  خانم 
    آقا امیرعلی گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 445

برندگان مسابقه شماره( 445) 
           ( 1400/07/21)

  نازنین دخترم سارا یار احمدی   
.        کلاس سوم  ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم امیرعلی سهرابی    
.       کلاس  اول   ، دبستان 
.  امام زین العابدین علیه السلام
.    هزاران آفرین 
      سارا خانم 
     آقا امیر علی گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 443

برندگان مسابقه شماره( 443) 
           ( 1400/07/19)

  نازنین دخترم فاطمه ثنا رئیسی  
.        کلاس دوم ،  دبستان
.  امام حسن مجتبی  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم امیرعلی میرکی     
.       کلاس  اول   ، دبستان 
.  امام زین العابدین علیه السلام
.    هزاران آفرین 
      فاطمه ثنا خانم 
    آقا امیر علی گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 452

برندگان مسابقه شماره( 452) 
           ( 1400/07/29)

  نازنین دخترم نازنین زهرا عسکری      
.   کلاس پنجم   ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.        و
.    پسر گلم علیرضا حیدری  
.   کلاس چهارم   ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.  هزاران آفرین 
   نازنین زهرا خانم 
   آقا علی اصغر گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 441

برندگان مسابقه شماره( 441) 
           ( 1400/07/17)

  نازنین دخترم نرجس پور محمدی 
.     کلاس اول ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم امیرعلی سهرابی    
.     کلاس   اول ، دبستان 
.  امام زین العابدین علیه السلام
.   هزاران آفرین 
     نرجس خانم 
     آقاامیرعلی گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 440

برندگان مسابقه شماره( 440) 
           ( 1400/07/15)

  نازنین دخترم زینب مرادی  
.        کلاس چهارم ،  دبستان
.  امام حسن مجتبی  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم  امیر محمد عسکری  
.       کلاس چهارم    ، دبستان 
.  امام زین العابدین علیه السلام
.        هزاران آفرین 
        زینب  خانم
       آقاامیر محمدگل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 439

برندگان مسابقه شماره( 439) 
           ( 1400/07/14)

  نازنین دخترم الناز ابوذری  
.        کلاس سوم   ،  دبستان
.  امام حسن مجتبی علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم امیرحسین سهرابی    
.       کلاس دوم ، دبستان 
.  امام حسن مجتبی  علیه السلام
.    هزاران آفرین 
       الناز خانم 
        آقاامیرحسین گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 438

برندگان مسابقه شماره( 438) 
           ( 1400/07/13)

  نازنین دخترم مبینا پور احمدی  
.        کلاس چهارم  ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم محمد طاها سهرابی   
.       کلاس چهارم   ، دبستان 
.  امام حسن مجتبی  علیه السلام
.        هزاران آفرین 
       مبینا خانم 
         آقامحمد طاها گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 437

برندگان مسابقه شماره( 437) 
           ( 1400/07/12)

  نازنین دخترم آذر کمالی     
.        کلاس اول  ،  دبستان
.  امام حسن مجتبی   علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم بنیامین جمشیدی  
.       کلاس دوم   ، دبستان 
.  امام حسن مجتبی  علیه السلام
.       هزاران آفرین 
         آذر  خانم 
     آقا بنیامین گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه436

برندگان مسابقه شماره( 436) 
           ( 1400/07/11)

  نازنین دخترم زهرا حیدری     
.        کلاس ششم  ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم علیرضا سهرابی 
.       کلاس ششم   ، دبستان 
.  امام زین العابدین علیه السلام
.     هزاران آفرین 
     زهرا خانم 
   آقا علیرضا گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 435

برندگان مسابقه شماره( 435) 
           ( 1400/07/10)

  نازنین دخترم نرجس پور محمدی    
.        کلاس اول   ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم محمد صالح رنجبر
.       کلاس سوم    ، دبستان 
.  امام زین العابدین علیه السلام
.      هزاران آفرین 
      نرجس خانم 
 آقا محمد صالح گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 434

برندگان مسابقه شماره( 434) 
           ( 1400/07/08)

  نازنین دخترم زهرا حیدری   
.        کلاس ششم  ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم  غلامحسین عزیزی   
.       کلاس ششم   ، دبستان 
.  امام زین العابدین علیه السلام
.      هزاران آفرین 
       زهرا خانم 
   آقا غلامحسین گل 

      پاسخ : 39


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

برندگان مسابقه 433

برندگان مسابقه شماره( 433) 
           ( 1400/07/07)

  نازنین دخترم زینب سهرابی  
.        کلاس دوم ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم  علی رنجبریان منش   
.       کلاس دوم  ، دبستان 
.  امام زین العابدین علیه السلام
.        هزاران آفرین 
       زینب خانم
         علی آقای گل 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مسابقه 432

برندگان مسابقه شماره( 432) 
           ( 1400/07/06)

  نازنین دخترم فاطمه زهرا عزیزی 
.        کلاس ششم ،  دبستان
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم  رئوف سهرابی  
.       کلاس پنجم   ، دبستان 
.  امام زین العابدین علیه السلام
.       هزاران آفرین 
       فاطمه زهرا خانم 
         آقا رئوف گل 


آرشیو
لیست مطالب

برندگان مسابقه شماره( 465) 
           ( 1400/08/15)
????????????????????????????????????
  نازنین دخترم مهلا حاجبی   
.        کلاس اول   ،  دبستان
.  امام زین العابدین علیه السلام
.                  و
.    پسر گلم امیر علی کمالی    
.       کلاس دوم  ، دبستان 
.  امام زین العابدین  علیه السلام
.       ???? هزاران آفرین ????
     ???? مهلا خانم ????
   ???? آقا امیرعلی  گل ????