لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

فیلم های آموزشی پنجم

فارسی درس اول -جلسه اول                                           مطالعات اجتماعی درس16

فارسی درس اول -جلسه دوم                                           ریاضی- صفحه83

ریاضی - مقایسه اعداد                                                    ریاضی- صفحه 114

ریاضی-تقسیم چند رقمی در یک رقمی                              قصه ی سپاس وقدرشناسی

ریاضی - مرور عدد نویسی1                                              ریاضی- صفحه 118

ریاضی- مرور عددنویسی2                                               مطالعات اجتماعی- درس 19

ریاضی- فعالیت صفحه 42                                               فارسی- صفحه 128و129

مطالعات- درس هفتم                                                     علوم- درس 10

ریاضی- تمرین صفحه 43 -1                                             ریاضی صفحه 96

ریاضی- تمرین صفحه 43 -2                                            ریاضی- صفحه 106و107

ریاضی-مرور فصل دوم- فرهنگ نوشتن

ریاضی- فصل 3 نسبت و تناسب

علوم: حرکت بدن 

علوم- درس چهارم

علوم- درس شش

ریاضی- فصل سوم نسبتهای مساوی

فارسی درس 11

ریاضی-تقارن محوری

ریاضی-تقار محوری 2

ریاضی- تمرین صفحه 64

ریاضی- فرهنگ نوشتن

فارسی- شعر ای ایران

مطالعات- درس 8

فارسی- درس 8

ریاضی- کار درکلاس صفحه 52

ریاضی- صفحه 69

ریاضی- صفحه 70


آرشیو