لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

فیلم های آموزشی سوم

آموزش کسرها-ریاضی  

ریاضی- صفحه 6                          علوم- فصل11                                  حل تمرین ریاضی صفحه 46                  مطالعات اجتماعی-فصل 19              ریاضی صفحه 47 و 48- کسرها                   ریاضی- صفحه109

حل تمرین ریاضی صفحه 51           انس با قرآن کریم11

آموزش قرآن - روز دوازدهم                                                                  آموزش مهارتهای زندگی     

 آموزش قرآن - روز سیزدهم                                                                 ریاضی صفحه110

آموزش قرآن - روز چهاردهم                                                                 اجتماعی- درس 19

آموزش قرآن - روز چهاردهم                   علوم- درس 11

آموزش قرآن - روز پانزدهم                                                                فارسی- درس 15

واژه آموزی درس پنجم فارسی            ریاضی صفحه116

مطالعات سوم- جدول تقسیم کار         انس با قرآن12

آموزش فارسی- درس هفتم                                                              ریاضی- صفحه117

آموزش قرآن- روز سی ودوم                 فارسی- درس16

آموزش قرآن- روز هفدهم                     انس با قرآن12                                                   

 علوم- درس شش                                                                            ریاضی- صفحه 91و92                                          

   انس با قرآن 8                                                                                داستان لولویی ها 

انس با قرآن 2                                                                                    ریاضی- صفحه 122

فارسی- حکایت بهانه                                                                           فارسی- درس16

مطالعات- درس 11                                                                              ریاضی- صفحه 135

فارسی- درس هشتم                                                                        فارسی- صفحه 118                                      

انس با قرآن 3                                                                                                فارسی- درس 17

فارسی- مثل باران

فارسی- درس هفتم کار نیک

آموزش قران- روز بیستم

ریاضی- ساعت وکسرها

آموزش قرآن - روز 30 طرح 33روزه 

آموزش قرآن- روز هجدهم

فارسی- درس نهم

فارسی- درس دهم یار مهربان

ریاضی- ضرب عدد8

ریاضی- ضرب عد 7

ریاضی- صفحه 64

انس با قرآن10

مطالعات درس 18

فارسی-درس 14 

ریاضی-صفحه103

ریاضی-صفحه106


آرشیو